Dupal heeft naast de webshop hebben ook een grote showroom waar u de complete collectie overalls, tuinbroeken en bedrijfskleding kunt bekijken en uiteraard ook passen. Overalls en tuinbroeken kunnen tevens worden afgehaald - dit kunt u op uw bestelformulier aangeven.

Wij zijn geopend van maandag t/m donderdag van 9.00 uur – 17.00 uur.

vrijdag 9.00uur -16.00 uur.

 

U kunt ons vinden op :

Zinkerweg 13b

5145NL Waalwijk

Tel +31(0)416-563005

WhatsApp 

 

zie routebeschrijving

[email protected] /  www.dupal.nl

 

Kvk nr.18052926

BTW NL120660970B01

  

 

 Contact formulier:

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de DupalShop

Algemene voorwaarden 2021Dupal te Waalwijk
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant, Kantoor Tilburg

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ons: Dupal te Waalwijk, Zinkerweg 13b (5145 NL), inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 18052926.
Wederpartij: degene, die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
Goederen: zowel door ons te leveren zaken als de door ons te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van al onze transacties en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
3. In ieder geval gelden deze voorwaarden te allen tijde in aanvulling op hetgeen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten
1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
2. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, maattabellen en verdere aan of door ons verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden ons derhalve niet.
3. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging onzerzijds dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedingen door onze medewerkers of tussenpersonen gemaakt kunnen binnen vijf werkdagen worden herroepen door onze volgens het handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde persoon/personen.
4. De wederpartij is aan een schriftelijke bevestiging onzerzijds gebonden, indien door haar niet binnen twee dagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van zodanige bevestiging is ontkend.

Artikel 4. Goederen, die in opdracht zijn voorzien van logo en/of tekst
1. In geval van een opdracht aan ons tot levering van speciaal ten behoeve van de wederpartij bewerkte c.q. samengestelde producten is de wederpartij verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
2. Wij zijn uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan de wederpartij te zenden indien zulks vóór het verstrekken van de opdracht schriftelijk door de wederpartij is bedongen.
3. Alle kosten van drukwerk, borduurwerk etc. of daarmee samenhangend zijn niet begrepen in de geldende lijstprijzen en worden afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

Artikel 5. Productontwikkeling e.a.
Kosten, betrekking hebbend op productontwikkeling, adviezen voor toe te passen producten, adviezen met betrekking tot concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of van logo voorziene producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten, productaanvragen ten aanzien van niet concreet omschreven producten en overigens in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen, worden steeds afzonderlijk in rekening gebracht op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief of vast tarief, dan wel een naar de geldende maatstaven redelijk tarief.

Artikel 6. Intellectuele eigendom
1. Alle tekeningen, modellen, platen, films, foto`s, stempels, andere beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulpmiddelen en ontwerpen, software daaronder begrepen, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven ons eigendom en slechts te onzer beschikking.
2. De wederpartij is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie.
3. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden.


Artikel 7. Geheimhouding
1. De wederpartij is gehouden alle van ons afkomstige informatie en in het kader van de uitvoering van de transactie te zijner kennis gekomen of ontwikkelde informatie met betrekking tot onze onderneming, onze producten en/of diensten, geheim te houden.
2. In geval de wederpartij informatie aan ons beschikbaar heeft gesteld, zal die door ons strikt vertrouwelijk behandeld, ook na beëindiging van de relatie.


Artikel 8. Nakomingtermijn
1. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven en gelden dus niet als fatale termijnen, zodat wij bij overschrijding in gebreke dienen te worden gesteld.
2. Wij hebben het recht de termijnen van nakoming aan te passen, indien niet tijdig alle voor de uitvoering vereiste gegevens door ons zijn ontvangen.
3. Verzuim wegens overschrijding van de nakomingtermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoe-ding noch op ontbinding van de transactie.

Artikel 9. Afname
1. De wederpartij zal, indien bij het afsluiten van een transactie geen termijn is overeengekomen binnen welke door haar dient te worden afgenomen, binnen een week nadat de goederen voor afname gereed staan, moeten afnemen.
2. Bij niet-afname binnen de geldende termijn zal de wederpartij van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. Wij hebben dan het recht te onzer keuze hetzij nakoming te vorderen hetzij de transactie zonder tussenkomst van enige rechter als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op schadevergoeding jegens de wederpartij.


Artikel 10. Prijzen
1. Tenzij anders is overeengekomen, gelden onze prijzen af magazijn (ex works), exclusief B.T.W., verpakking, emballage, verzending, vervoersdocumenten, montage/installatie, keuring, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.
2. Waardevermindering van Nederlandse valuta en prijsstijgingen, welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling, geven ons het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3. Lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen en andere lasten, na de aanbieding of het tot stand komen van de transactie ingevoerd of verhoogd, kunnen door ons aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 11. Levering en risico
1. Tenzij anders is overeengekomen, worden de goederen franco (delivered duty paid) geleverd en reizen de goederen voor rekening en risico van ons, zij het dat het lossen van de goederen van enig vervoermiddel daar niet onder is begrepen. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de wederpartij. Als tijdstip van levering wordt dan aangemerkt het tijdstip, dat de goederen onze vestiging hebben verlaten of wanneer wij de wederpartij hebben gemeld, dat de goederen ter verzending klaar staan.
2. Het in gedeelten leveren is steeds toegestaan, waarbij geldt dat voor iedere levering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
3. Leveringscondities worden uitgelegd in overeenstemming met de laatst gepubliceerde \\\\\\\"Incoterms\\\\\\\", voor zover zij niet afwijken van hetgeen uit deze voorwaarden en/of uit tussen partijen schriftelijk vastgelegde afspraken voortvloeit.
4. Molestrisico komt steeds ten laste van de wederpartij.
5. Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan ons een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de wederpartij.
6. Verzekeringen worden door ons slechts op verzoek en voor rekening van de wederpartij afgesloten. Nimmer kan de wederpartij meer rechten aan deze bepaling ontlenen, dan wanneer hij zelf de verzekeringsovereenkomst zou hebben afgesloten.


Artikel 12. Reclame
1. Reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 5 werkdagen na de nakoming door de wederpartij bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht de transactie te hebben goedgekeurd.
2. De reclametermijn vangt aan nadat de goederen zijn geleverd, dus in geval van levering franco nadat de goederen voor het lossen gereed staan en in alle andere gevallen op het tijdstip, dat de goederen onze vestiging hebben verlaten of wanneer wij de wederpartij hebben gemeld, dat de goederen ter verzending klaar staan.De controle op de geleverde hoeveelheden berust bij de wederpartij. In afwijking van lid 1. dient de wederpartij zo spoedig mogelijk en in ieder geval over de hoeveelheden binnen 2 werkdagen te hebben gereclameerd. Bij gebreke daarvan worden de hoeveelheden, vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten, geach Klachten over de maatvoering van ontvangen kleding of schoeisel zullen nimmer een grond voor een reclame opleveren, wanneer het geleverde ter zake van de maatvoering correspondeert met de opgave van de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst of de door ons bij gelegenheid van een passessie samen met de wederpartij genoteerde maten.
3. Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt of gebruikt, dan worden zij steeds geacht te zijn goedgekeurd.
4. Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.
5. Ieder beroep op verrekening wordt uitgesloten.
6. Vrijwaring wegens verborgen gebreken wordt uitgesloten.
7. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, hoeveelheid en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren.
- Ten alle tijden is een afwijking in levering van 5% minder in aantal en hoeveelheden van standaard goederen mogelijk en geeft geen aanleiding tot reclame.
- Ten aanzien van speciaal ten behoeve van de wederpartij vervaardigde of samengestelde goederen geldt een afwijking van maximaal 10% meer of minder steeds als een geringe afwijking; .
- Ten aanzien van kleding geldt een krimp van niet meer dan 10% steeds als een geringe
afwijking.
8. Reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 5 werkdagen na de nakoming door de wederpartij bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht de transactie te hebben goedgekeurd.

9. De reclametermijn vangt aan nadat de goederen zijn geleverd, dus in geval van levering franco nadat de goederen voor het lossen gereed staan en in alle andere gevallen op het tijdstip, dat de goederen onze vestiging hebben verlaten of wanneer wij de wederpartij hebben gemeld, dat de goederen ter verzending klaar staan.De controle op de geleverde hoeveelheden berust bij de wederpartij. In afwijking van lid 1. dient de wederpartij zo spoedig mogelijk en in ieder geval over de hoeveelheden binnen 2 werkdagen te hebben gereclameerd. Bij gebreke daarvan worden de hoeveelheden, vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten, Klachten over de maatvoering van ontvangen kleding of schoeisel zullen nimmer een grond voor een reclame opleveren, wanneer het geleverde ter zake van de maatvoering correspondeert met de opgave van de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst of de door ons bij gelegenheid van een passessie samen met de wederpartij genoteerde maten.


Artikel 13. Retourzendingen
1. Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen.
2. Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zijn wij gerechtigd tot creditering tegen de marktprijzen op de dag van terugname en aan de wederpartij een schadevergoeding door te berekenen van tenminste 20% van de factuurwaarde van de goederen, onverminderd ons recht op nakoming en verdere vergoeding van de schade.
Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Vóór de betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.
2. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico`s te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de wederpartij verplicht op ons eerste verzoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.)
3. De wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.

Artikel 15. Overmacht
1. In geval van overmacht, althans in de gevallen welke in deze voorwaarden als overmacht worden omschreven, wordt de in art. 8 bedoelde afnametermijn verlengd met de periode, gedurende welke wij door overmacht zijn verhinderd aan onze verplichtingen te voldoen.
2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden de nakoming en/of tijdige nakoming van de verplichtingen uit transacties in de weg te staan, zoals watersnood, brand, werkstaking of uitsluiting, oorlog, mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen van overheidswege waardoor de nakoming wordt verboden of belemmerd, niet-nakoming van onze leverancier althans niet-nakoming onder de met ons afgesproken condities, bedrijfsstoring zowel in onze eigen onderneming als in ondernemingen waarvan wij materialen betrekken of waar wij materialen laten bewerken, of andere omstandigheden, welke de normale bedrijfsuitoefening onmogelijk maken zowel in Nederland als in het land van herkomst en/of doorvoer van de grondstoffen en/of materialen.
3. Wanneer door overmacht de afname van het begin af blijvend onmogelijk is dan wel bij tijdelijke overmacht wanneer de afname daardoor meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn wij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen en zijn wij ontslagen van al onze contractsverplichtingen jegens de wederpartij. In dat geval hebben wij slechts recht op vergoeding van de door ons gemaakte kosten.

4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd en wij van ons in lid 3 genoemde bevoegdheid gebruik hebben gemaakt, heeft de wederpartij, om hetzij het reeds afgenomen gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde contractssom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen haar reeds geleverd was naar ons terug te zenden voor rekening en risico van de wederpartij, indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afnemen van de resterende goederen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en elke aansprakelijkheid wordt derhalve uitgesloten in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, voor welke schade dan ook en hoe ook genaamd, onverminderd het in art. 8. bepaalde en onverminderd ons recht om alsnog na te komen hetgeen door de wederpartij is bedongen, voor zover de wet zulks toelaat en met inachtneming van het bepaalde in art. 24.
2. Schade ontstaan door aan of ten gevolge van goederen, die door ons van een andere leverancier zijn betrokkenen, of diensten, die door ons zijn uitbesteed, wordt slechts vergoed, indien en voor zoveel de schade door de desbetreffende leverancier aan ons is vergoed en wij deze vergoeding hebben ontvangen, onder aftrek van de daarbij gemaakte kosten.
3. Adviezen, instructies, berekeningen, opgaven van resultaten of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik, bewerking, verwerking, bevestiging, enz. van onze goederen worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds gegeven.
4. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor hetgeen waartoe de wederpartij jegens derden zal worden gehouden, anders dan voor onze rechtstreekse gehoudenheid jegens de wederpartij als voortvloeiend uit deze voorwaarden. De wederpartij zal ons ter zake vrijwaren.
5. Deze beperking geldt niet in een geval van opzet en bewuste roekeloosheid aan onze zijde en ten aanzien daarvan voldoende causaal verband bestaat met de schade, waarvan vergoeding wordt gevorderd.


Artikel 17. Garantie
1. Indien wij in het kader van een transactie garantie verlenen, heeft deze garantie, behoudens nadere schriftelijke
2. omschrijving betrekking op materiaal- en fabricagefouten. Onze garantie houdt in dat wij voor onze rekening de fouten herstellen of het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een nieuwe levering vervangen. Bij vervanging moeten de beschadigde onderdelen c.q. goederen door de wederpartij franco worden teruggezonden, waarna door ons voor vervanging zal worden zorggedragen. Indien goederen ter bewerking, reparatie e.d. worden verstrekt, wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen. Onze garantie geldt niet:
a. indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
b. indien wij na overleg met de wederpartij gebruikt materiaal of gebruikte goederen leveren.
c. indien de oorzaak van de fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.
3. Voor goederen of onderdelen, welke wij niet zelf vervaardigen, verlenen wij niet meer garantie dan door onze desbetreffende leverancier aan ons wordt gegeven.
4. Onze garantie vervalt, indien het betreft:
a. fouten welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard van de gebruikte materialen of met betrekking tot de fabricage.
b. indien de wederpartij op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten.
c. indien de wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of enige andere daarmede samenhangende transactie voortvloeit.

Artikel 18. Betaling
1. Indien geen andere termijn wordt genoemd, vervalt een factuur c.q. vordering steeds 30 dagen na factuurdatum of de anderszins gestelde termijn. De wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.
2. Indien de wederpartij niet binnen de in lid 1. gestelde termijn heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten. De berekeningswijze is overeenkomstig die van de wettelijke rente, die van toepassing is op handelsovereenkomsten, tenzij wanneer de wederpartij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in welk geval de normale wettelijke rente geldt.
3. Iedere verplichting van de wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar ingeval de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd.
4. Door ons ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de in het volgende artikel bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op de het langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de wederpartij anders aangeeft.


Artikel 19. Zekerheid en ontbinding
Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de transactie bij gegronde vrees voor niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming van de wederpartij of een gegronde vrees daarvoor, zoals in geval de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd, de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, de transactie dienaangaande door een enkele verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd ons recht op verdere vergoeding van de schade, of zekerheid te verlangen voor tijdige nakoming. Indien de wederpartij met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen c.q. vorderingen terstond en ineens opeisbaar en zijn wij gerechtigd naast opschorting van onze verplichtingen ook voor de verdere nakoming deugdelijke zekerheid te verlangen.


Artikel 20. Kosten
1. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders- en advocaatkosten zijn begrepen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij.
2. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de vordering, met een minimum van € 100,00, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd, onverminderd ons recht op nakoming en verdere vergoeding van de schade. Zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering ter incasso in handen van een derde is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

Artikel 21. Rechtskracht
Deze voorwaarden blijven van kracht ingeval onze onderneming geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Artikel 22. Toepasselijk recht
1. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
2. Als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen zal steeds de plaats van onze vestiging gelden.
3. De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.

Artikel 23. Geschillen
Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van onze vestiging, thans zijnde Waalwijk, onverminderd ons recht om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 24. Conversie
1. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de wederpartij toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.
2. Indien art. 16.1. onder omstandigheden niet kan worden toegepast, zal het hierna bepaalde daarvoor in de plaats treden: Ingeval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming hoe ook, onverminderd het in art. 8. bepaalde, is onze plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door alsnog nakoming van hetgeen door de wederpartij is bedongen. Voor het geval alsnog nakoming onzerzijds niet meer mogelijk is, is onze plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door betaling van de werkelijk door de wederpartij gemaakte onkosten tot een maximum van 25% van het factuurbedrag van de transactie.

Artikel 25. Beperkte toepassing particulieren
1. Art. 12.6. en art. 23. zijn niet van toepassing indien de wederpartij een in Nederland verblijvend natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. De bewijslast hieromtrent ligt bij de wederpartij.
2. Indien de wederpartij voldoet aan de omschrijving in lid 1. van dit artikel, dan wordt haar bij een beroep op prijsverhoging ingevolge art. 10. binnen 3 maanden na totstandkoming van de transactie, alsmede in geval van verzuim wegens overschrijding van de nakomingtermijn ingevolge art. 8. alsnog de mogelijkheid van ontbinding verschaft.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2023 Dupal de overall-specialist | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel